მეზობელი სიტყვები
xanthine monophosphate
/͵zænθi:nmɒnəʹfɒsfeɪt/