მეზობელი სიტყვები
xeromorphy
არსებითი სახელი
/ʹzɪərəmɔ:fɪ/

ბოტ. ქსერომორფიზმი (მცენარის მიერ მშრალ / ნაკლებტენიან გარემო პირობებში ან გვალვიან პერიოდში გამოშრობისაგან დაცვის მიზნით შეძენილი ესა თუ ის მორფოლოგიური და/ან ფიზიოლოგიური თავისებურებები; მაგ. წყლის დამაგროვებელი ან ტრანსპირაციის შემამცირებელი ორგანოები, ღრმა ფესვთა სისტემა, ანაბიოზურ მდგომარეობაში გადასვლის უნარი და ა.შ.).