მეზობელი სიტყვები
xiphoid process
/͵zɪfɔɪdʹprəʊsɛs/