მეზობელი სიტყვები
xylotomous
ზედსართავი სახელი
/͵zaɪʹlɒtəməs/

მერქნის მბურღავი (ითქმის ზოგიერთი მწერებისა და მათი მატლების, მოლუსკებისა და კიბოსნაირების შესახებ).