მეზობელი სიტყვები
yolk
არსებითი სახელი
/jəʊk/

ემბრ. ყვითრი, კვერცხის გული (ჩანასახის განვითარებისათვის აუცილებელი საკვებ ნივთიერებათა მარაგი კვერცხუჯრედში; აგრ. egg yolk, vitellus).