მეზობელი სიტყვები
zander
არსებითი სახელი
/ʹzændə(r)/

იქთ. ჩვეულებრივი ფარგა (Sander lucioperca / Lucioperca lucioperca).