მეზობელი სიტყვები
Zeiformes
არსებითი სახელი
/zi:əʹfɔ:mi:z/

pl იქთ. მზიურები (სხივფარფლიანთა რიგი; Zeus ord.).