მეზობელი სიტყვები
zona
/ʹzəʊnə/

(pl zonae) უპირატ. ანატ. = zone.