მეზობელი სიტყვები
zonula adherens
არსებითი სახელი
/͵zəʊnjʊləædʹhɪərənz/

ციტ. , ჰისტ. შეწებების ზონა, სალტისებრი დესმოსომა [იხ. აგრ. desmosome].