მეზობელი სიტყვები
zooerythrin ან zooerythrine
არსებითი სახელი
/͵zəʊəʹɛrɪθrɪn, -ɛʹrɪθrɪn/

ბიოქ. ზოოერითრინი (ფრინველების ბუმბულის წითელი პიგმენტ).