მეზობელი სიტყვები
fetation
/fi:ʹteɪʃn/

განსაკ. ამერ. = foetation.