მეზობელი სიტყვები
R₀t
არსებითი სახელი
/͵ɑːzɪərəʊʹtiː, rɒt/

გენ. რე-ნული-ტე (რნმ-ის რეასოციაციის / რენატურაციის სიჩქარის ანალიზის მეთოდი, სადაც R0 არის რნმ-ის საწყისი კონცენტრაცია, ხოლო t – დრო წამებში; აგრ. R0t value).