მეზობელი სიტყვები
ketone group
არსებითი სახელი
/ʹki:təʊngruːp/

ქიმ. კეტონის ჯგუფი, კეტოჯგუფი (კეტონების ფუნქციური ჯგუფი) [იხ. აგრ. ketone]