მეზობელი სიტყვები
Zimmermann cell fusion
არსებითი სახელი
/͵zɪməmæn͵sɛlʹfju:ʒn/

ბიოტექ. უჯრედების შერწყმა ციმერმანის მეთოდით (სომატური უჯრედების შერწყმის / ჰიბრიდიზაციის ხერხი სუსტი მაღალსიხშირული ელექტრული ველის გამოყენებით).