მეზობელი სიტყვები
occipito-atlantal
/ɒkˌsɪpɪtəʊætˈlæntl/