მეზობელი სიტყვები
C₀t
არსებითი სახელი
/͵siːzɪərəʊʹtiː, kɒt/

გენ. ცე-ნული-ტე (დნმ-ის რეასოციაციის / რენატურაციის სიჩქარის ანალიზის მეთოდი, სადაც C0 არის დნმ-ის საწყისი კონცენტრაცია, ხოლო t დრო წამებში).