complement-dependent cytotoxicity
არსებითი სახელი
/͵kɒmplɪmɛntdɪ͵pɛndənt͵saɪtəʊtɒkʹsɪsətɪ/

იმუნ. კომპლემენტდამოკიდებული ციტოტოქსიკურობა (პათოგენური უჯრედების განადგურება კომპლემენტის სისტემის მიერ; აბრევ. CDC).