მეზობელი სიტყვები
extranuclear DNA
/͵ɛkstrə͵nju:klɪə͵di:ɛnʹeɪ/