მეზობელი სიტყვები
facultative heterochromatin
არსებითი სახელი
/͵fækəltətɪv͵hɛtərəʊʹkrəʊmətɪn/

გენ. ფაკულტატიური ჰეტეროქრომატინი (ქრომოსომის ინაქტივირებული / ჩუმი უბნები, რომლებსაც შესაბამის პირობებში შეუძლიათ აქტიურ / ევქრომატულ მდგომარეობაში გადასვლა) [შდრ. აგრ. constitutive heterochromatin].