მეზობელი სიტყვები
Fas ligand
არსებითი სახელი
/͵fæsʹlɪgənd/

ბიოქ., იმუნ. Fas-ლიგანდი (სიმსივნის ნეკროზის ფაქტორების ჯგუფის ცილა).