მეზობელი სიტყვები
TPOAb
/͵ti:pi:əʊeɪʹbi:/

აბრევ. = thyroid peroxidase antibodies.