მეზობელი სიტყვები
oesophagi
/ɪʹsɒfəgaɪ/

oesophagus-ის pl.