მეზობელი სიტყვები
sago palm weevil
/͵seɪgəʊpɑ:mʹwi:vl/