deoxynucleoside triphosphate
noun
/di:͵ɒksɪnju:klɪəsaɪdtraɪʹfɒsfeɪt/

ბიოქ. დეზოქსინუკლეოზიდტრიფოსფატი (დნმ-ის სინთეზში მონაწილე ერთ-ერთი უკლეტიდი; აბრევ. dNTP) [შდრ. აგრ. nucleoside triphosphate].