nucleoside triphosphate
noun
/͵nju:klɪəsaɪdtraɪʹfɒsfeɪt/

ბიოქ. ნუკლეოზიდტრიფოსფატი (რნმ-ის სინთეზში მონაწილე ერთ-ერთი ნუკლეოტიდი; აბრევ. NTP) [შდრ. აგრ. deoxynucleoside triphosphate].