leptocaul II
adjective
/ʹlɛptəʊkɔ:l/

ბოტ. წვრილღეროიანი, სიმაღლესთან შედარებით წვრილი მთავარი ღეროს მქონე და ძლიერ დატოტვილი (ითქმის თანამედროვე მორფოლოგიური ტიპის ხეების შესახებ) [შდრ. აგრ. pachycaul II].