pachycaul II
adjective
/ʹpækɪkɔ:l/

ბოტ. სქელღეროიანი, სქელი / მასიური მთავარი ღეროს მქონე და სუსტად დატოტვილი (ითქმის მაგ. საგოვანების და სხვ. მსგავსი მორფოლოგიური ტიპის მცენარეების შესახებ) [შდრ. აგრ. leptocaul II].