neurocranium
noun
/͵njʊərəʊʹkreɪnɪəm/

(pl neurocrania) ანატ. ტვინის ქალა, ტვინის კოლოფი, ნეიროკრანიუმი (თავის ქალის ნაწილი, რომელშიც მოთავსებულია თავის ტვინი და სმენისა და წონასწორობის ორგანოები; აგრ. braincase) [შდრ. აგრ. viscerocranium].