nucleotidase
noun
/ʹnju:klɪətaɪdeɪz/

ბიოქ. ნუკლეოტიდაზა (ნუკლეოტიდის ჰიდროლიზის მაკატალიზებელი / ნუკლეოზიდად და ფოსფატად დამშლელი ფერმენტი) [იხ. აგრ. nucleotide, nucleoside].