pycnidium
noun
/pɪkʹnɪdɪəm/

(pl pycnidia) მიკოლ. პიკნიდიუმი (ზოგიერთი ჩანთიანი და ბაზიდიუმიანი სოკოების კონიდიოფორების შემცველი სფეროსებრი ან დოქისებრი ნაყოფსხეული, რომელშიაც პიკნიდიოსპორები წარმოიქმნება; აგრ. pycnium) [იხ. აგრ. pycnidiospore].