მეზობელი სიტყვები
abiogeneses
/͵eɪbaɪəʊʹdʒɛnɪsi:z/

abiogenesis-ის pl.