მეზობელი სიტყვები
abortus
/əʹbɔ:təs/

(pl aborti, -es [-ɪz])

1. აბორტუსი, აბორტირებული / ხელოვნურად ან ბუნებრივად მოცილებული ნაყოფი;

2. = abortion 1.