მეზობელი სიტყვები
adipose body
/͵ædɪpəʊsʹbɒdɪ, ͵ædɪpəʊz-/