allograft
არსებითი სახელი
/ʹæləgrɑ:ft/

იმუნ. ალოტრანსპლანტატი (იმავე სახეობის გენეტიკურად განსხვავებული ინიდივიდისგან გადანერგილი ქსოვილი) [შდრ. აგრ. autograft, heterograft, xenograft].