მეზობელი სიტყვები
apomixes
/͵æpəʹmɪksi:z/

apomixis-ის pl.