მეზობელი სიტყვები
apomorphic
ზედსართავი სახელი
/ʹæpəmɔ:fɪk/

ევოლ. აპომორფული, დერივაციული, წინაპარი სახეობისათვის არადამახასიათებელი, ევოლუციური თვალსაზრისით უფრო პროგრესული (ითქმის ნიშან-თვისების შესახებ) [შდრ. აგრ. plesiomorphic].