მეზობელი სიტყვები
plesiomorphic
ზედსართავი სახელი
/͵pli:sɪəʊʹmɔ:fɪk/

ევოლ. პლეზიომორფიული, პირველადი, შორეული წინაპრისთვის დამახასიათებელი, ევოლუციური თვალსაზრისით პრიმიტიული (ითქმის ნიშან-თვისების შესახებ) [შდრ. აგრ. apomorphic].