მეზობელი სიტყვები
arginine
არსებითი სახელი
/ʹɑ:dʒɪnaɪn, ʹɑ:dʒɪni(:)n/

ბიოქ. არგინინი (ამინომჟავა; აბრევ. Arg, R); arginine vasopressin = vasopressin.