მეზობელი სიტყვები
ascomycetes
/͵æskəʹmaɪsi:ts, -maɪʹsi:ti:z/