მეზობელი სიტყვები
Ascomycotina
/͵æskə͵maɪkəʊʹtaɪnə/