მეზობელი სიტყვები
Bacillariophyta
/͵bæsɪlərɪʹɒfɪtə/