მეზობელი სიტყვები
ciliary
ზედსართავი სახელი
/ʹsɪlɪərɪ/

წამწამოვანი; მოციმციმე; ciliary motion ზოოლ. წამწამოვანი მოძრაობა (ინფუზორიებისა და სხვ.); ciliary zonule = zonula ciliaris.