მეზობელი სიტყვები
ciliated
/ʹsɪlɪeɪtɪd/

= ciliate.