მეზობელი სიტყვები
cirriped, cirripede
/ʹsɪrɪpɛd, ʹsɪrɪpi:d/

იხ. Cirripedia.