მეზობელი სიტყვები
clinanthia
/klɪʹnænθɪə/

clinanthium-ის pl.