მეზობელი სიტყვები
clinanthium
არსებითი სახელი
/klɪʹnænθɪəm/

(pl clinanthia) ბოტ. ყვავილსაჯდომი, ტორუსი (აგრ. receptacle).