მეზობელი სიტყვები
cupulae
/ʹkju:pjʊli:, ʹkʌpjʊli:/

cupula- pl.