მეზობელი სიტყვები
cynocephali
/͵sɪnəʊʹsɛfəlaɪ, ͵saɪnəʊ-/

cynocephalus-ის pl.