მეზობელი სიტყვები
dryopithecine I
/͵draɪəʊʹpɪθɪsi:n/