მეზობელი სიტყვები
echinococci
/ɪ͵kaɪnəʹkɒkaɪ/

echinococcus-ის pl.